generátor (lezárt)

 

 

PHARE ACCESS
2003/004-347.02.02/MIKRO

 


Generátor

Komplex fejlesztőprogram fejér megyei állami gondozott fiatalok személyiségfejlődése és társadalmi integrációja érdekében


A projekt azt a csoportot ( az állami gondozott fiatalokat ) érinti, amelynél tapasztalataink és a szociális szférában dolgozó szakemberek szerint leginkább összegződnek a hátrányos helyzet tényezői, amihez társul az őket ellátó rendszer burokszerűsége. A felmérések tanulsága szerint az állami gondozottak esetében összegződnek, hatványozódnak a depriváltságot kialakító tényezők (tanulási problémák, más kulturális kód és szokásrendszer). Ezáltal nagymértékben predesztináltak lesznek arra, hogy nagykorukban a társadalom peremére szoruljanak, esély nélkül a felemelkedésre. A projekt egyik alapelve az, hogy olyan újszerű kapcsolatokat építsen ki, amelyek eddig nem voltak jellemzőek és a rendszer humánerőforrásába jelentős innovációt tudnak vinni.

A projekt általános célja:

A projekt célja három fejér megyei állami gondozottakat ellátó intézményben - a Fejér megyei Lakásotthon Hálózat székesfehérvári, ill. sárbogárdi részében, valamint a velencei Diák- és Gyermekotthonban – élő gyerekek és fiatalok számára komplex személyiségfejlődést biztosító programok megvalósítása. Cél az, hogy a három említett intézményben élő állami gondozott 12-18 éves gyerekek és fiatalok mindegyikét érintő fejlesztő programok együttesen, több dimenzióban gyakoroljanak olyan hatást a célcsoportra, amely hosszú távú, az életük több területére kiterjedő pozitív eredményt hoz. Az állami gondozottak aktivitási szintjének emelése, az önmagukért való felelősség-vállalás képességének megszerzése kiemelt jelentőség.


Specifikus célok:


Célunk, hogy az áldozat, a segítségre szoruló személy szerepéből a partneri viszony felé tolódjon az ők és a velük foglalkozók viszonya – a helyzetükből adódó, speciálisan rájuk jellemző képességek megerősítése, a körülményeikből fakadó sajátosságok előnyükre fordítása (pl. alkalmazkodó-képesség, mentális flexibilitás) révén.
A komplex személyiségfejlődés fizikai, közösségi, életvezetési, identitás-béli fejlődést is jelent – ezen alapszik a projekt tevékenységeinek sokszínűsége.
Célunk az állami gondozottakra való figyelem ráirányítása, a fent említett alapelvek mentén a téma társadalmasítása, a közbeszéd megújítása e témában.
Az állami gondozottak identitásának, önképének tisztázásában való segítségnyújtás szintén cél.
Konkrét követendő mintákat is szeretnénk a gyerekek elé állítani.

Célcsoport:

A projekt elsődleges célcsoportját a velencei, székesfehérvári és sárbogárdi nevelőotthonokban élő 12-18 éves gyerekek és fiatalok. Közülük több réteget is meghatároztunk, akiket más – más módon próbálunk elérni, eltérő szükségleteinek megfelelő adekvát tevékenységekkel. Ezek a csoportok: akik a tapasztalatok alapján nevelőszülőhöz kis eséllyel kerülnek (főként enyhén értelmi fogyatékosok, romák, nehezen kezelhető gyerekek); rendszeres tanulási problémával küzdők ill. semmilyen önálló céllal nem rendelkezők; aktívabb, szervezésre képes fiatalok. A másodlagos célcsoportot – mely visszahat az elsőre közvetetten is – ezen fiatalok nevelésében résztvevő személyek, gondozóik és nevelőik, iskolai tanáraik, potenciális nevelőszüleik, potenciális patrónusaik, idősebb barátaik, azaz a fiatalok szocializációjában közvetlen szerepet játszó szociális környezet jelentik. Indirekt célcsoportot jelent egyrészt a fiatalokkal együtt élő többi, 12 évesnél fiatalabb gyerek, a két egyesület kortárssegítői, az egyetemista gyakornokok illetve a társadalmasító kampánnyal elért nagyközönség is. Fontos elv, hogy a három otthonban élő állami gondozottakat differenciáltan érjük el, mindenkit a képességeinek, motivációinak megfelelő tevékenységi formával. Ugyanez igaz a velük dolgozó szakemberekre is.


Fő tevékenységek:

A komplex személyiségfejlődés fizikai, közösségi, életvezetési, identitás-béli fejlődést is jelent – ezen alapszik a projekt tevékenységeinek sokszínűsége.

A tevékenységeket tekintve célunk az, hogy a résztvevő egyesületek eddigi fejlesztői tapasztalatait összegezve több, eltérő hatókörű tevékenységet folytassunk a különböző képességű, motivációjú csoportokkal. Ezen tevékenységek hatásai a projekt időtartama alatt a nevelőotthonok mindennapi élete során adódjanak össze és hatványozódjanak meg, ami által tartós hatás alakuljon ki.

A) Patrónus-rendszer – a Bástya Gyermekszolgálat által megvalósítandó projektelem. Lényege az, hogy az egyesület hatókörében levő, nevelőszülőkhöz valószínűleg nem kerülő gyerekeknek és fiataloknak egyenként találjunk olyan személyeket, akik hosszú távon, életüknek különböző szakaszaiban segítik patronáltjukat. A projekt időtartama alatt az első szakaszban a patrónusok alkalmasságának szempontjait, a jelentkezők képzését-felkészítését, valamint a gyerekek és az ő összeismerkedésüket szolgáló alkalmakat valósítja meg az egyesület. A második szakaszban a gyerekek és patrónusaik egymásra találását, a köztük levő közös kapcsolat jellegének kialakítását, a patrónusok szupervízióját és a gyerekek körüli humán szakemberekkel (gondozók, nevelők, tanárok) való kapcsolatot facilitáljuk.

B) KEN - Közös energia – ezen alprojekt lényege egy képzéssorozat a közepesen veszélyeztetett helyzetben levő állami gondozottak számára. A képzés lényege olyan készségek kialakítása, amelyek révén a fiatal a mai, élethosszig tartó tanulást preferáló korban a családban felnövő társaihoz hasonló esélyekkel indulhat tovább. Tartalmilag főként tanulástechnikai, kommunikációs, életvezetési ismereteket, készségeket, ill. polgári-szociális-kulturális szükségleteihez kellő attitűdöket érint. A képzés egyedisége abban rejlik, hogy a fiatal és felnőtt segítője – gondozó, nevelő, tanár stb. – közti kapcsolat fejlesztése révén adja át az információt és az utánkövetésre, valamint az ennek során létrehozott személyes fejlesztési tervre helyezi a hangsúlyt

C) Surranópálya - Az állami gondozott fiatalok aktívabb, tehetségesebb tagjai és a két egyesület kortárssegítői részére vegyes csoportban megtartott képzések, nyári tábor és egyszeri rendezvény sora. A képzések célja növelni a célcsoport aktivitási szintjét, önállóságát és szervezési, életvezetési készségekkel felruházni őket. A képzések felkészítik a fiatalokat arra, hogy átlagos családokban élő társaikkal együtt képesek legyenek (felnőtt segítségével) megszervezni és lebonyolítani ifjúsági projekteket. A képzések tartalma érinti a csoportban való munka, az interkulturális tanulás, a projekttervezés, az ifjúsági projektek számára létrehozott pályázati rendszerek elemeit. A képzés gyakorlatiasságát biztosítja, hogy a rendezvények és a tábor szervezésében a csoport maga is részt vesz. A projekt gyakorlati részében egyetemi gyakornokaink mentorálásával készítenek elő és valósítanak meg egy tehetségnapot a fiatalok, amelynek keretében külsős fiatalok nagymértékű bevonásával mind az állami gondozottak önbizalmát, mind külső elfogadottságukat növelni tudjuk. A képzést egy nyári táborral zárjuk, melynek keretében konkrét, nemzetközi elemeket is tartalmazó ifjúsági projekteket tervezünk meg.


D) Ötletgyár – a megye nevelőotthonainak motivált, szakmai fejlődést, tapasztalatcserét igénylő, a KEN-alprojektben is részt vevő munkatársainak ill. a gyerekekkel kapcsolatba kerülő más humán szakembereknek havi rendszerességű alkalom szervezése, ahol tapasztalataikra építő közös programokat dolgoznak ki az egyéni- és közösségfejlesztés lehetőségeire, projekt-szintre eljuttatva mindezt. Itt lehetőség nyílhatna a tanult ismeretek cseréjére, az új szakirodalom megvitatására, ami az innovációt viheti a későbbi fejlesztőprojektekbe.

E) Közbeszéd - A projekt PR-ja – külön modulként említendő, többszintű folyamat. Tartalmaz egyrészt egy a projekt egésze során forgatandó filmet, amelynek célja a társadalom számára újszerű, a tehetséget, a pozitív tulajdonságokat kiemelő bemutatása lesz a célcsoportnak. Ez a film a nagyközönség és a szakmai közvélemény felé is bemutatható lesz. Külön internetes weboldal üzembe helyezését is tervezzük, amely az ifjúságot érintené, későbbi fenntartói a Surranópálya-projekt részvevői lesznek. A projektet erőteljes médiakampánnyal kísérjük, összpontosítva az átadandó üzenetekre (elvekre) a helyi közvéleményt és közbeszédet erőteljesen formálva. Ide tartozik a gyakornokaink által készített pozitív életpályákat bemutató esettanulmány-kötetünk megvalósítása is.

F) Szakmai szimpózium – azon projektek megvalósítóinak részvételével, akik Magyarországon állami gondozásban élő fiatalok számára fejlesztő munkát végeznek. Egy napos rendezvény kb, 40 fő részvételével.

A programban partnerszervezetünk a Bástya Gyermekszolgálat.

 

A programmal kapcsolatos észrevételeket és kérdéseket az ibakos@echosurvey.hu és az info@echosurvey.hu email címekre várjuk.


Oldal nyomtatása