EFOP-1.4.4-17-2017-00076_B
 
Projekt kódja: EFOP-1.4.4-17-2017-00076
Projekt címe: Támaszfal program a roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentésére a Mezőföldön
Kedvezményezett: Echo Innovációs Műhely
Szerződött támogatás összege: 30 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt fizikai kezdete: 2018.03.01.
Projekt tervezett befejezése: 2020.02.29.
  
Projekt összefoglalása: 
Pályázati projektünk legfőbb célja a komplex programmal fejlesztendő sárbogárdi járásban a roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentése, valamint ehhez kapcsolódóan a továbbtanulási esélyeik növelése. A járásban a roma népesség köréből kerülnek ki a jelentős iskolai, képzettségi hátrányokkal jellemezhető társadalmi csoportok, különösen veszélyeztetettek ebben a 10-18 éves roma lányok. Az iskolából kimaradt roma lányok nem szerzik meg a munkaerőpiacon való boldoguláshoz szükséges ismereteket, ezzel veszélyeztetik saját jövőjüket is. Mivel a hátrányos helyzetű családok gondozásában, a gyermekeket veszélyeztető helyzetek kialakulásának megelőzésében, megszüntetésében, az ágazatközi (oktatási, egészségügyi, szociális) együttműködés megszervezésében kitüntetetett szerepe van a gyermekjóléti szolgálatoknak, projektünkben szorosan együttműködünk e szervezettel éppen úgy, mint a helyi kulturális és sportcélú civil szervezetekkel valamint bevont lányok iskolájával. Közvetlen célcsoportunk a többféle társadalmi hátrány tekintetében is veszélyeztett gyermek és fiatal lányok, pontosabban a 10-18 éves általános vagy középiskolás roma lányok Sárbogárdon és környékén. A projekt során 20 fő olyan lányt választunk, akik esetében jelen van valamilyen lemorzsolódási kockázat vagy tünet. A programba kerülő lányok legalább 50%-a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő lesz. További – közvetett – célcsoport a bevont lányok családja illetve a tágabb társadalmi környezete is. A projekt a helyi közösség érzékenyítésével, a célcsoport bevonásával és egyéni szükségleteinek feltárásával indul, majd erre építve egyéni fejlesztési terveket dolgozunk ki. A célcsoport bevonása nagyon hangsúlyos elem az első időszakban, erre 4 hónapon keresztül komplex programmal reagálunk: tereplátogatás, családlátogatás, család megnyerése, telepen toborzó rendezvények, iskola oldaláról történő közelítés is zajlik. A bevonás után a projekt kulcseleme egy egyéni és családi mentorrendszer működtetése, mely mentorok csak szakmai felkészítés után kerülhetnek kapcsolatba a célcsoporttal, munkájukat folyamatos szakértői hálózat segíti, szupervízió egészíti ki. Cél, hogy munkájukat differenciáltan végezzék, más - más élethelyzetet más-más módon tudjanak kezelni. A romológus végzettségű szakmai vezető (aki egyben mentor is lesz) mellett további három mentort alkalmazunk, aki közül az egyik roma nő lesz (életrajzok mellékelve). Projekt során 20 főt vonunk be egyéni fejlesztésbe, mentorálásba, kompetenciafejlesztésbe, hátránykompenzációs programokba, tanácsadásba, tréningbe, számukra minimum 50 csoportfoglakozást és további rendezvényeket szervezünk. Várt hatásként nemcsak a lemorzsolódás kockázata csökken, hanem erősödik a sikeres társadalmi és munkaerőpiaci integráció, a továbbtanulási hajlandóság, javul az önismeret és a helyi konfliktusok megoldásának képessége. Várhatan szükség lesz a mentorok és bevont más szakértők által a nehéz helyzetek vonatkozásában esetkezelésre, erre megfelelő szakértői kapacitást (pszichológus, mediátor, gyógypedagógus, szociális szakember stb.) is biztosítunk a projektben. Szükség van családoknak, egyéb, a lányok életében fontos kulcsembereknek szóló programokra, bizalomépítő rendezvényekre, tájékoztató fórumokra is, 8 ilyet vállalunk a 24 hónap alatt. Az egyéni fejlesztés során megvalósul a lányok differenciált oktatása, tehetséggondozása, hátránykompenzációja és kompetencia bővítése, erre 600 órában korrepetítort, edzőt, zenetanárt, gyógypedagógust, mentálhigiénés tanácsadót, valamint 100 órában pályaorientációs tanácsadót vonunk be. A fejlesztésez szükséges eszközök (IKT, sportszer, hangszer) is beszerzésre kerülnek. A program szakmai megvalósítása során a célcsoport számára 4 különböző tréninget, képzést szervezünk: konfliktuskezelő tréning, biztonságos internet és on-line áldozattá válás megelőzése képzés, önismereti tréning, családban marad - szülői kompetenciákat fejlesztő tréning. A célcsoport fejlesztése és konstruktív életvezetésének kialakítása érdekében szükséges, hogy a közösségükben egyre elterjedtebb kábítószerek, drogok vonatkozásában preventív célú (drogmegelőzés) programokban való részvétel minél gyakrabban valósuljon meg. A projekt során minden hónapban egy-egy drogaltarnatíva programot szervezünk a bevont fiataloknak. Kiegészítésként nyári napközis táborokat szervezünk a programokban részt vevő roma lányok számára, két nyáron keresztül. A családi és női szerepekkel foglalkozó csoportok működtetését segítendő eseti szakértők, sikeres roma nők meghívásával segítjük elő a pozitív modellek megismerését (a családtagok bevonásával). A roma női klubokat 10 alkalommal szervezzük meg. A megvalósítás és a tartós eredmény, a fenntarthatóság csak helyi és térégi összefogással, a kiemelt pályázathoz való kapcsolódással és proaktív kapcsolati háló építésével lehet sikeres erre külön figyelmet fordítunk, csakúgy mint a helyi társadalom befogadó attitűdjének formálására.
 
 
2019. február
Bevonásra került a programba 20 fő 10-18 éves hátrányos helyzetű roma lány. A bevont lányok számára Egyéni fejlesztési tervek készültek és mentorok segítségével megkezdődtek az egyéni és csoportos foglalkozások. A mentorok folyamatosan segítették a lányokat és családjaikat, egyéni és családi mentorálás keretében, valamint elindultak a közös foglalkozások is. Sor került drogalternatíva programra, pályaorientációs foglalkozásra is.
 
2019. augusztus
Folytatódott az egyéni és családi mentorálás, valamint számos csoportos foglalkozás, program valósult meg. Folyamatosan zajlottak a csoportos és drogalternatíva foglalkozások, pályaorientáció, mediáció. Az igények szerint elindultak a lányok számára az iskolai tantárgyi korrepetálások, illetve sport tevékenységek. A nyári időszakban a lányok számára önismereti és az áldozattá válást megelőző (biztonságos internethasználat és az önvédelmi képességek növelése) tréningeket, valamint napközis tábort szerveztünk. A szeptemberi iskolakezdés támogatásaként valamennyi lány számára tanszercsomag került átadásra. A helyi közösség érzékenyítése, a döntéshozók támogatása, helyi szakemberek bevonása érdekében tájékoztató fórumokat tartottunk, melyeken bemutattuk a programot, illetve az elért eredményeket.
 
2020. február
A 20 lány számára folytattuk az egyéni és családi mentorálást, valamint folytatódtak a csoportos foglalkozások. A projekt fizikai befejezésének napja 2020.02.29. A projekt teljes időszakában ugyanazzal a 20 lánnyal tudtunk dolgozni, nem történt lemorzsolódás. Az együttműködés, segítségnyújtás sikeres volt, a tervezett tevékenységeket meg tudtuk valósítani. A programban résztvevő családok számára új lehetőségeket, a lányok fejlődését segítő szolgáltatásokat nyújtott a projekt.
Oldal nyomtatása