EFOP-3.9.2-16-2017-00001
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektkód: EFOP-3.9.2-16-2017-00001
Projekt neve: Humán kapacitások fejlesztése Enying térségében
Támogatott: Enying Város Önkormányzata 
Szerződött támogatás összege: 250 000 000 Ft
Konzorciumi partner: Echo Innovációs Műhely
Támogatás: 38 107 250 Ft
Támogatás mértéke: 100 % 
Tervezett befejezési dátum: 2020.08.29.
 
 
 
 
 
 
A projekt tartalma:  
 
 
Jelen pályázat célja Enyingen és a környékén lévő további öt településen (Lepsény, Mezőszentgyörgy, Szabadhídvég, Lajoskomárom, Mezőkomárom) a humán közszolgáltatások integrált fejlesztése, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a fejlesztendő térségben, elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, összességében a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.
Pályázatunk hozzá kíván járulni Enyingen és környékén az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát. Pályázatunk azt is célozza, hogy az elérhető alapszolgáltatások a helyi kisközösségekben személyre szabott módon valósuljanak meg. Célozzuk továbbá a nem állami szervezetek szolgáltatásokba vonását és az állampolgárokat is bevonjuk a szolgáltatások tervezésébe és fejlesztésébe.
Kidolgozott programunk hozzájárul a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáféréséhez iskolán kívüli programok megvalósításán keresztül személyiség és kompetenciafejlesztő programokkal.
Fontos elem pályázati programunkban a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségének és az óvodapedagógusok képzettségi szintjének emelése, megjelenik benne a család által betöltött központi szerep és a komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, szolgálva az egész életen át tartó tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségek elsajátításának elősegítését.
Programunk célcsoportja a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatal korú lakosság, a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak valamint a társadalmi partnerek. A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg a 6 település teljes lakossága is, összesen 15 ezer fő.
A 30 hónapra tervezett komplex térségi projektünk során hat fő tevékenységcsoportban zajlik aktivitás:
1. Megvalósul a települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének biztosítására.
2. Megvalósul a gyermekek és tanulók személyiség és kompetenciafejlesztése, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása.
3. Ösztöndíjprogram segíti a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez illetve felsőoktatáshoz való hozzáférését.
4. Komplex óvodai szolgáltatás- és eszközfejlesztés történik, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására.
5. Az alacsony iskolai végzettségű, rossz munkaerő-piaci esélyekkel rendelkező lakosság munkaerőpiaci esélyeinek javítására a helyi és egyéni szükségletekre és adottságokra reflektáló felnőttoktatási és felnőttképzési tevékenységeket valósítunk meg az OFA Országos Foglalkoztatási Nonprofit Kft-vel partnerségben.
6. Modellprogramot valósítunk meg a korai iskolaelhagyás megelőzésére a szociális hátrányokkal küzdő csoportok részére a célcsoport aktív bevonásával.
 
 
A projekt során összességében, több mint 1500 főt érünk el a hat településen, támogatott programokban legalább 600 tanuló vesz részt, informális és nem formális képzésben 400 gyermeket és fiatal vonunk be, miközben 120 humán közszolgáltatásokban dolgozót vonunk be továbbképzési programokba. A program elhagyásának időpontjában képesítést szerző személyek száma eléri majd az 500 főt.
Tekintve a program összetettségét a megvalósító konzorciumban az érintett települések önkormányzatain kívül részt vesz az OFA Nonprofit Kft, a Kodolányi János Főiskola és a megye legnagyobb humán kapacitás fejlesztőszervezete az Echo Innovációs Műhely Közhasznú Egyesület.
A projekt sikeres megvalósítása esetén a fejlesztendő Enyingi járásban elindul a humán szolgáltatások fenntartható fejlesztése a kapcsolódó TOP ERFA programokkal szoros együttműködésben, a hátrányos helyzetű lakosság életkilátásai javulnak, s végső soron a települési életminőség is emelkedik. Mindez megtöri a korábbi negatív gazdasági-társadalmi folyamatokat, elősegíti a mezőföldi térség növekedési pályára helyezését, a kidolgozott szolgáltatási kapacitások fenntartását és a fiatalok helyben maradását is.
 
Oldal nyomtatása