Támogatói okiratok kibocsátása
Elkezdődött a 2020. évi összevont és egyszerűsített kategóriák támogatói okiratainak kibocsátása a Bethlen Gábor Zrt részéről. 
 
 
 
 
 
 
A nyertes pályázóknak megküldött kiértesítő levélben a kezelői döntést alátámasztó hivatkozás található a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet 4. §-ára.
Aláírás minta tekintetében azonban a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltakat a magasabb szintű jogszabály, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (3) bekezdés a) pontja felül írja, mely alapján az Alapkezelő 2020. évtől szigorúbb feltételt szabott:
“(3) Az államháztartáson kívüli kedvezményezett a támogatási szerződés megkötéséhez vagy - ha a pályázati kiírás lehetővé teszi - legkésőbb a költségvetési támogatás folyósítását megelőzően a kedvezményezett a támogató rendelkezésére bocsátja
a) * a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolatát…”
A pályázati kiírás és a pályázati útmutató 12. pontja alapján, a támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumok Magyarországon nyilvántartásba vett kedvezményezettek esetében:

Ha a lenti dokumentumok valamelyike nem került benyújtásra az Alapkezelő részére:
 
1. A kedvezményezett nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolata.
A dokumentum kiállításának dátuma nem lehet a támogatási igény benyújtásának napjától számított 90 napnál régebbi.
Meghatalmazás esetén a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását igazoló dokumentumot is szükséges benyújtani.
Benyújtás módja: papír alapon és elektronikusan, EPER-ben, a „Dokumentum beküldő” mezőn keresztül. 
 
 
2. Azon kedvezményezett, aki a táblázat 1. pontjában meghatározott valamely dokumentumot a NEA-19-Ö-M, NEA-19-Ö-V, NEA-19-EG vagy NEA-19-N pályázati kategóriák valamelyikében a korábbi pályázatához már benyújtotta, nem szükséges újból benyújtania, amennyiben azok adataiban nem következett be változás.
Ebben az esetben a felsorolt dokumentumok helyett a kedvezményezettnek a Pályázati útmutató 6. számú mellékletében meghatározott, a képviselő által (cégszerűen) aláírt „Nyilatkozat a korábban benyújtott dokumentumokról” elnevezésű dokumentumot szükséges beküldenie.
Benyújtás módja: papír alapon.

A „Nyilatkozat a korábban benyújtott dokumentumokról” elnevezésű dokumentum elérhető a http://civil.info.hu/documents/14322/2496560/Nyilatkozat+kor%C3%A1bban+beny%C3%BAjtott+do
kumentumokr%C3%B3l_2020.02.07.pdf/fb3986c2-b28a-45d5-89a4-57e2de0bbefe oldalon, de a Fejér Megyei Civil Információs Centrum munkatársai is meg tudják küldeni elektronikus formában!
 
Ha a Önökkel 2019-ben nem történt szerződéskötés, akkor szükséges, hogy az aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolata benyújtásra kerüljön, a bankból kikért aláíráskarton nem megfelelő az Ávr. 75. § (3) bekezdés a) pontja alapján.
 
 
 
nyomtatás