TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00001
 
 
Projekt címe: A helyi identitás és kohézió erősítése Adony térségében
 
Kedvezményezett:Echo Innovációs Műhely
Konzorciumi partner: Ercsi, Adony, Iváncsa, Kulcs település önkormányzatai
Szerződött támogatás összege: 38 557 400 .- HUF, 100% támogatási intenzitás
Tervezett befejezése: 2021.07.31.
 
 
Projekt összefoglalása: 
Jelen projekt célja a helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése Ercsi és Adony térségében. Fejér megye vidéki térségeiben a helyi közösségek fejlesztése, a közösségek kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősödése a fenntartható helyi közösség fontos záloga, mely nélkül a kapcsolódó fejlesztéspolitikai beruházások sem tudják betölteni nélkülözhetetlen társadalomformáló feladatukat. Az aktív, saját sorsáért és a közösségért felelősséget vállaló állampolgárok nélkül nem képzelhető el javuló vidéki életminőség, a helyi értékek iránt elkötelezett emberek nélkül pedig nem alakulhat ki társadalmi kohézió. Mindez a társadalmi felzárkózási politikának is fontos eszköze, a közösségi munka hatására az érintett közösség tagjai is együttműködnek a problémák megoldásában. A projekt közvetlen célja Ercsi és Adony térségében (Ercsi, Adony, Iváncsa, Kulcs) olyan közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása valamint a folyamatokat támogató szervezeti, technikai, módszertani és humánerőforrás fejlesztés, mely beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, erősödik a helyi civil társadalom, segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a társadalmi aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, térséghez való kötődés. A projekt során közösségi részvétellel megvalósuló felmérés és tervezés után megalkotásra kerül a helyi cselekvési terv és a rendezvénynaptár, megújításra kerül a helyi esélyegyenlőségi program, a közművelődési rendelet és egyéb stratégiai dokumentum is. A helyi cselekvési terv alapján 36 hónapon keresztül zajlanak a célterület lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események, programok a közművelődési, muzeális, könyvtári, intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével. A projekt során létrehozunk egy közösségi információs pontot, a ponthoz és a térségi közösségfejlesztő tevékenységekhez kapcsolódóan egy főállású térségi közösségfejlesztő is alkalmazásra kerül 36 hónapon keresztül. A projekt képzéseket biztosít a közösségfejlesztési folyamatban érintett lakosok, szakemberek, civil szervezeti vezetők és a döntéshozók számára ennek részeként 5 fő részére 120 órás közösségfejlesztő képzést biztosítunk, 20 fő aktív lakos számára 30 órás állampolgári részvétellel kapcsolatos érzékenyítő és módszereket, technikákat átadó tréninget szervezünk. A projekt során a helyi nyilvánosság fórumainak fejlesztése is megtörténik, ennek részeként helyi, illetve térségi közösségi média felületeket (Facebook, instagram stb.) fejlesztünk és moderálunk, közösségi hírleveleket adunk ki, lakossági interakciókra alkalmas honlapot alakítunk ki az akcióterületet lefedve, melyek tartalomszerkesztésében részt vesznek majd a lakosok is. A helyi cselekvési terv elkészültét követően kötelező feladat a részvételi fórumok elindítása, fejlesztése, illetve működtetése a projekt teljes időtartamában, az első évben négy, a továbbiakban évente legalább két alkalommal. Fontos szempont a meglévő együttműködések és partnerség megléte, ennek hiányában az eredményesség érdekében az együttműködések megteremtése az ágazatok és intézményeik között. Ennek érdekében a projekt mellé ún. támogatói csoportot szervezünk az intézmények, szervezetek részvételével. A támogatói csoport negyedévente ülésezik, összesen 14 alkalommal a projekt során. A fiatalok állampolgári és vitakultúrájának fejlesztésére a projekt során két alkalommal a célterületre kiterjedően helyi/térségi disputa vitaversenyt szervezünk, a cselekvési terv elfogadását követően minden tavasszal megszervezésre kerül a közösségek hete programsorozat (3 alkalommal), minden ősszel pedig a helyi demokrácia hete programsorozat (3 db) is. A projekt által érintett térség közösségi tevékenységének, helytörténetének feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele kötelező feladat a projektben, ennek érdekében összesen 3 helytörténeti tanulmányt készítünk és publikálunk a projekt alatt. A projekt során a helyi identitás és a közösségi összetartozás fejlesztése érdekében a helyi közösséget és településeket bemutató, on-line megosztható rövid videofilmeket készítünk (5 db). A közösségfejlesztési folyamat megvalósítása során a projekt folyamatosan együttműködik a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt megvalósítóval, mentoraival, tudásmegosztó fórumaival. A projekt sikeres megvalósítása nyomán, a beavatkozások következtében a meglévő humán és más közösségi erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a térség életében.

2018. június
 
A projektben a feladatok a mérföldkő ütemezésnek megfelelően ellátásra kerültek: A közösségfejlesztő munkatárssal a szerződés megkötésre került. Elkészült a közösségi beszélgetések összesítése, aláírásra került az együttműködési megállapodás és rendelkezésre áll a Cselekvő Közösségek igazolása is. Elkészültek a közösségi interjúk összesítése is.
 
2018. augusztus
 
Elkészült a mérföldkőhöz kapcsolódó cselekvési terv, megalkotásra került a kapcsolódó rendezvénynaptár. A konzorciumban a közösségi beszélgetésre a kulcsi Faluházban került sor, 16 fő helyi lakos, a konzorcium közösségfejlesztője, az Echo Innovációs Műhely munkatársa és a Cselekvő Közösségek térségi mentorának részvételével.
 
 
2018. november
 
2018.10.31-ig megvalósult rendezvényen 22 fő vett részt. 2018. október 31-ig a projekt keretében 146 fő töltötte ki a közösségi felmérés során alkalmazott online kérdőíveket, 31 fő vett részt a közösségi interjúkban, és 16 fő vett részt közösségi beszélgetésen. Így összesen Adony településről a Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma 2018. október 31-ig 215 fő.
 
 
2019. január
 
A támogatási szerződés megkötése óta Megvalósultak a közösségi interjúk, melyek összesítése elkészült. A közösségi felmérés keretében online kérdőívek kerültek kitöltésre. Közösségi beszélgetések zajlottak minden településen. Együttműködési megállapodások megkötésre kerültek, az együttműködés az intézményekkel folyamatos (részt vesznek a közösségi beszélgetéseken, részt vesznek a rendezvénynaptár kialakításában, a rendezvények szervezésében). Elkészült a Helyi Cselekvési Terv. A közösségfejlesztési folyamatokról az információs pontot kialakítottuk.
 
 
2019. július
 
Az elmúlt időszakban a következő rendezvények kerültek megvalósításra:
Kulcs Aranykulcs Fesztivál (2019.06.28-29.)
Nemzetközi Dunamenti Idősek Találkozója (2019.07.09.)
A rendezvényeken résztvevők becsült létszáma összesen 650 fő.
Az ECHO Innovációs Műhely szervezésében megvalósult 120 órás közösségfejlesztői képzést az adonyi konzorciumból 1 fő végezte el.
Elkészültek az objektumleírások is.
 
 
2020. február
 
Az elmúlt időszakban a következő rendezvények kerültek megvalósításra:
Iváncsa Ifjúsági nap (2019.08.17.)
A rendezvényeken résztvevők becsült létszáma összesen 50 fő.
A projekt társadalmasítása érdekében a PR cikkek jelentek meg.
 
 
 
A pályázat keretei között a Magyar Műemléki Topográfia Nonprofit Kft. helytörténeti tanulmányokat készített, valamint az épített örökséghez kapcsolódó objektumok tudományos leírását végezte.
 
 
A projekt során folyamatosan készülő műhelytanulmányok itt érhetők el:
 
Töredékek Adony múltjából
Egy 1848-as napló Adonyból
Töredékek Ercsi múltjából
Töredékek Iváncsa múltjából
 
 
Adony épített öröksége
Ercsi épített öröksége
Iváncsa épített öröksége
Kulcs épített öröksége
Oldal nyomtatása