Projektgazda
 
A projekt gazdája az Echo Innovációs Műhely. Az Echo közhasznú egyesületként fejlesztő programjain keresztül 1997 óta segíti a rendszerváltás utáni magyar társadalomban jelentkező társadalmi problémák kezelését. Az egyesület általános és specifikus fejlesztési koncepciók, stratégia tervek kidolgozásával, kutatás programokkal, képzési projektekkel, szolgáltatás- és szervezetfejlesztéssel segíti elő a helyi közösségek életét.
 
A Műhelyünket alapvetően szociológusok, szociális munkások és pedagógusok alkotják, de tevékenységét több hazai és külföldi szakember segíti a humán menedzsment, jog, pszichológia, romológia, közigazgatás és az informatika területéről. Mivel a korosztályi problémákat jellemzően csak széles társadalmi összefogással lehet mérsékelni, megoldani, ezért munkánk során együttműködünk az állami, önkormányzati szervezetekkel, a tudományos kutatóműhelyekkel, az oktatási intézményekkel és civil szervezetekkel egyaránt.
 
Az Echo Innovációs Műhely alapelve, hogy multidiszciplináris jellegű projekteket valósítson meg, azaz egy-egy probléma köré összegyűjtse több terület szakembereit, akik együtt holisztikus szemléletmóddal újszerű válaszokat tudnak adni a kérdésre. A Műhely keretet és lehetőséget kíván teremteni fiatal, pályakezdő szakembereknek arra, hogy gyakorlatot szerezzenek konkrét projektekben dolgozva és valós társadalmi problémákra megoldást nyújtó programokkal induljanak el a szakmai fejlődés útján. Ennek szellemében saját ösztöndíjprogramot működtet. Az Echo célja, hogy hosszú távon is független, több lábon álló erős civil szervezet maradjon, mely professzionális tagja lehet a modellértékű Echo Nonprofit Networknek.
 
A műhely céljai:
1. Alternatív nevelési és oktatási modellek, a nemformális és globális nevelés módszertanának széles körű megismertetése az oktatásban dolgozó szakemberekkel alkalmazás-központú modellek kidolgozása révén.
2. Munkaerőpiaci kutatásokkal és fejlesztésekkel elősegíteni a munkaerőpiaci diszfunkciók csökkenését, a munkaerőpiacról kiszorult társadalmi csoportok sikeres integrációját.
3. Holisztikus szemléletű életforma-modellek közvetítése a fiatalok számára, a testi, mentális, közösségi, környezettel való harmóniában élő komplex személyiségfejlődést központba állító szemlélet erősítése.
4. Az interkulturális társadalom sokféleségéből adódó kihívásokra felkészíteni a helyi társadalmat az alkalmazkodás, a kommunikáció, az interetnikus tolerancia fejlesztésével és az interkulturális tanulás szemléletének kialakításával.
5. A helyi ifjúsági fejlesztő programokkal segíteni a települési közösségeket ifjúsági feladataik hatékonyabb ellátásában.
6. Helyi demokrácia erősítése a civil társadalom formális és informális csoportjainak fejlesztése és kontroll szerepének erősítése útján.
 
Egyesületünk az alapító okirat szerinti céljait elsősorban pályázati projekteken keresztül teljesíti, de fontosnak érezzük az egyesület munkájában résztvevő tagok, munkatársak és önkéntesek szakmai fejlődését, továbbképzését is. Ezen túlmenően a Műhely feladata az egyesület által alapított szervezetek (alapítványok, nonprofit kft) munkájának koordinálása, az Echo Network mint nonprofit humán kutatási és fejlesztési hálózat működtetése.
 
1999-től az egyesület közhasznú szervezetként dolgozik, programjainkkal jelen voltunk általános és középiskolákban, települési önkormányzatoknál, a helyi kulturális és civil élet intézményeiben egyaránt. Az utóbbi években programjainkban harmincezernél is több fiatalt, több mint ezer pedagógust és felnőtt segítőt, valamint közel háromszáz intézményt érintettek. Jelenleg az inkubátor programok mellett az egyesület működteti a Fehérvári Civil Központot, a Fehérvári Önkéntes Központot, az Echo Szociológiai Kutatóintézetet, kiadja a Helyi Érték magazint és fenntartja az Echo Nonprofit Network portált.
 
Az egyesült számos nemzetközi szervezet tagja (Association for Research on Nonprofit Organizations and Voluntary Action, International Sociological Association, International Society for Third-Sector Research, International Union for the Scientific Study of Population), kapcsolatban áll a stanfordi Center for Social Innovation közpottal, és a kanadai Social Economy Hub munkacsoportjával. Fejlesztési programjainkról minden évben beszámolunk nemzetközi konferenciákon is (PAA, ECAS, IUSSP).
 
Közhasznú egyesületünk rendszeresen monitorozza szűkebb környezetünk társadalmi folyamatait és tematikus képzési programokkal igyekszik reagálni a megváltozott társadalmi, gazdasági helyzetből fakadó kihívásokra. Egyesületünk készíti és gondozza a székesfehérvári szociális térkép projektet, melynek legutóbbi eredményeként az újszegénység társadalmi jelenségével kapcsolatosan indított 2010-ben tematikus érzékenyítő projektet, folyamatosan mentoráljuk a kisebb civil szervezeteket, szolgáltatásfejlesztési, EU projekttervező és deliberatív demokráca munkacsoportot működtetünk. Egyesületünk kiemelt feladatként kezeli a nonprofit szektor és a társadalmi vállalkozások fejlesztését, inkubátor programot működtetünk a kezdő szervezetek számára.
 

Oldal nyomtatása