TOP-5.1.1-15-FE1-2016-00001
 
Projektkód: TOP-5.1.1-15-FE1-2016-00001
 
Projekt címe: Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében
Kedvezményezett: Fejér Vármegyei Önkormányzat
Támogatás összege: 1.542.161.647.- Ft
 
Konzorciumi Partner: Echo Innovációs Műhely, Fejér Vármegyei Kormányhivatal
Támogatás összege: 309. 414.663.- Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezése: 2021.12.31.
 
 
Projekt összefoglalása: Az EU-ban elterjedt területi foglalkoztatási megállapodások a szubszidiaritás elve mentén létrejött többszereplős együttműködések, melyek elsődleges célja a térség gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének növelése és a lakosság életszínvonalának növelése. 1993-ban az EU Fehér Könyve megfogalmazta a „Foglalkoztatás, növekedés, versenyképesség” fő célkitűzéseit, melynek következtében 1997-től az Európai Bizottság az ún. territoriális foglalkoztatási paktumok (TEP-ek) létrehozását ösztönözte. Jelen projekt közvetlen előzménye a 2007-ben megalakult Fejér Megyei Foglalkoztatási Paktum is a területi sajátosságokra építve a fejlettségbeli különbségek mérséklését célozta a megyei szereplők összefogásával, a tervezett programokkal, a munkaerő-piaci részvételben és jövedelmekben megmutatkozó különbségeket pedig a munkaerő foglalkoztathatóságának, minőségének, termelékenységének és versenyképességének javításával kívánta csökkenteni. Az elmúlt évtized végén a gazdasági és társadalmi környezet negatív irányú változása szükségessé tette hasonló projektek tervezését és elindítását, s bár Fejér megyében a korábbi paktum megteremtette azt a platformot, amelyen a gazdasági élet helyi szereplői egyeztethetik, összhangba hozhatják stratégiai céljaikat és ezáltal közös mederbe terelhetik és multiplikálhatják erőfeszítéseiket a gazdaság és a munkaerő-piac fellendítése érdekében, anyagi források nélkül azonban a paktumnak nem volt mozgástere, a korábban alkotott stratégiát, akcióterveket nem tudta végrehajtani, az együttműködők a térség gazdasági növekedésének kitörési pontjait elveszették szem elől. Mindeközben 2016-ra Fejér megyében a regisztrált álláskeresők száma 13 ezer főre változott, de mindez erős területi különbségeket takar, míg vannak belső perifériák (Sárbogárd, Enying), ahol a befektetők hiányoznak, addig az autópályától északra fekvő területeken már a szakképzett munkaerő hiánya hátráltatja a gazdaságfejlődést. A foglalkoztatási helyzetet árnyalják a fokozódó szociodemográfiai törésvonalak, egész társadalmi csoportok rekesztődnek ki a munkaerő-piacról. A pályázat célja, hogy a megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés keretében, programszerű, integrált, Fejér megye egészére kiterjedő, a releváns, valamennyi gazdasági ágazatot felölelő megyei szintű gazdaság - és foglalkoztatás-fejlesztési stratégiát megalkotva, a Fejér Megyei Integrált Területi Programban és a megyei területfejlesztési programban meghatározottakkal összhangban olyan képzési és foglalkoztatási programot valósítson meg, mely szolgáltatásaival és pénzügyi eszközeivel fenntartható módon járuljon hozzá a megye gazdaságának fejlődéséhez és a területi hátrányok csökkentéséhez, a pénzügyi egyensúly fenntartásához. A projekt célterülete Fejér megye egésze, de figyelembe véve a területi lehatárolást a munkaerő-piaci programrész hat járásra koncentrál: Martonvásár, Sárbogárd, Bicske, Gárdony, Mór, Enying), nem terjed ki Dunaújvárosi és Székesfehérvári MJV által lefedett paktumok településeire (ezzel együtt a megyei fejlesztés koherenciája miatt a megyei stratégiába beépítésre kerül a Dunaújvárosi és Székesfehérvári TOP-6.8.2 stratégiai elemei is). A projektben létrejön a megyei paktum, helyzetelemzés, erőforrástérképek, tervezést segítő kataszterek készülnek, elfogadásra kerül a megyei paktum stratégia és a paktum-program. A pályázat a megye egészére kiterjedő célokkal és tevékenységekkel működik, ugyanakkor előkészíti, segíti a helyi paktumokat, ernyőszervezeti feladatokat lát el, a paktum irodán keresztül biztosítja a megyei szintű koordinációt, elemzést és monitoring tevékenységet. A pályázat közreműködik a stratégiai jelentőségű megyei vállalkozási fejlesztések munkaerő igényének kielégítésében, a helyi termék program, a társadalmi vállalkozások és a szociális gazdaság fejlesztésében, a TOP és GINOP ERFA prioritásaiból megvalósuló vállalkozás-fejlesztések humánerőforrás igényei valamint a gyermekellátási kapacitások humánerőforrás szükségleteinek kielégítésében is összhangban az EFOP ESZA forrásaival. A pályázat során a kötelező paktum tevékenységek mellett (helyzetelemzés, stratégia, paktum iroda, koordináció, felmerések, társadalmi kommunikáció, ernyőszervezet) befektetés-ösztönző elemekkel, a szociális gazdaságot támogató szolgáltatásokkal és a Fejér termék program fejlesztésével is segíti a célok elérését, miközben a munkaerő-piaci programokba összesen 863 fő kerül bevonásra, ebből 470 fő támogatott foglalkoztatása és 160 fő képzése is megvalósul, s kiépítésre kerül a munkaerő-piaci humán szolgáltatások járási szintű rendszere is. Végső soron a projekt hatásaként Fejér megye munkaerő-piaci diszfunkciói csökkennek, a fejlesztések térségi hatása és a helyi gazdaságfejlesztés erősödik, vonatkozó társadalmi együttműködés fokozódik, területi hátrányok mérséklődnek, mindez fenntartható növekedési pályát segít elő az életminőség javulása tekintetében. A konzorcium a paktumszervezet hosszú távú működtetését is vállalja.
 
 
Oldal nyomtatása