TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00002
 
 
Projekt címe: A helyi identitás és kohézió erősítése Bodajk térségében
Kedvezményezett: Echo Innovációs Műhely
Konzorciumi partner: Bodajk, Csór, Iszkaszentgyörgy, Moha, Fehérvárcsurgó, Nagyveleg település önkormányzatai
Projekt összköltsége: 33 166 626 .- HUF
Projekt befejezése: 2021.10.31.
 
 
 
 
Projekt összefoglalása: 
Jelen projekt célja a helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése Bodajk térségében. Fejér megye vidéki térségeiben a helyi közösségek fejlesztése, a közösségek kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősödése a fenntartható helyi közösség fontos záloga, mely nélkül a kapcsolódó fejlesztéspolitikai beruházások sem tudják betölteni nélkülözhetetlen társadalomformáló feladatukat. Az aktív, saját sorsáért és a közösségért felelősséget vállaló állampolgárok nélkül nem képzelhető el javuló vidéki életminőség, a helyi értékek iránt elkötelezett emberek nélkül pedig nem alakulhat ki társadalmi kohézió. Mindez a társadalmi felzárkózási politikának is fontos eszköze, a közösségi munka hatására az érintett közösség tagjai is együttműködnek a problémák megoldásában. A projekt közvetlen célja Bodajk térségében (Bodajk, Csór, Iszkaszentgyörgy, Moha, Fehérvárcsurgó, Nagyveleg) olyan közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása valamint a folyamatokat támogató szervezeti, technikai, módszertani és humánerőforrás fejlesztés, mely beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, erősödik a helyi civil társadalom, segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a társadalmi aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, térséghez való kötődés. A projekt során közösségi részvétellel megvalósuló felmérés és tervezés után megalkotásra kerül a helyi cselekvési terv és a rendezvénynaptár, megújításra kerül a helyi esélyegyenlőségi program, a közművelődési rendelet és egyéb stratégiai dokumentum is. A helyi cselekvési terv alapján 36 hónapon keresztül zajlanak a célterület lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események, programok a közművelődési, muzeális, könyvtári, intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével. A projekt során létrehozunk egy közösségi információs pontot, a ponthoz és a térségi közösségfejlesztő tevékenységekhez kapcsolódóan egy főállású térségi közösségfejlesztő is alkalmazásra kerül 36 hónapon keresztül. A projekt képzéseket biztosít a közösségfejlesztési folyamatban érintett lakosok, szakemberek, civil szervezeti vezetők és a döntéshozók számára ennek részeként 5 fő részére 120 órás közösségfejlesztő képzést biztosítunk, 20 fő aktív lakos számára 30 órás állampolgári részvétellel kapcsolatos érzékenyítő és módszereket, technikákat átadó tréninget szervezünk. A projekt során a helyi nyilvánosság fórumainak fejlesztése is megtörténik, ennek részeként helyi, illetve térségi közösségi média felületeket (Facebook, instagram stb.) fejlesztünk és moderálunk, közösségi hírleveleket adunk ki, lakossági interakciókra alkalmas honlapot alakítunk ki az akcióterületet lefedve, melyek tartalomszerkesztésében részt vesznek majd a lakosok is. A helyi cselekvési terv elkészültét követően kötelező feladat a részvételi fórumok elindítása, fejlesztése, illetve működtetése a projekt teljes időtartamában, az első évben négy, a továbbiakban évente legalább két alkalommal. Fontos szempont a meglévő együttműködések és partnerség megléte, ennek hiányában az eredményesség érdekében az együttműködések megteremtése az ágazatok és intézményeik között. Ennek érdekében a projekt mellé ún. támogatói csoportot szervezünk az intézmények, szervezetek részvételével. A támogatói csoport negyedévente ülésezik, összesen 14 alkalommal a projekt során. A fiatalok állampolgári és vitakultúrájának fejlesztésére a projekt során két alkalommal a célterületre kiterjedően helyi/térségi disputa vitaversenyt szervezünk, a cselekvési terv elfogadását követően minden tavasszal megszervezésre kerül a közösségek hete programsorozat (3 alkalommal), minden ősszel pedig a helyi demokrácia hete programsorozat (3 db) is. A projekt által érintett térség közösségi tevékenységének, helytörténetének feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele kötelező feladat a projektben, ennek érdekében összesen 3 helytörténeti tanulmányt készítünk és publikálunk a projekt alatt. A projekt során a helyi identitás és a közösségi összetartozás fejlesztése érdekében a helyi közösséget és településeket bemutató, on-line megosztható rövid videofilmeket készítünk (5 db). A közösségfejlesztési folyamat megvalósítása során a projekt folyamatosan együttműködik a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt megvalósítóval, mentoraival, tudásmegosztó fórumaival. A projekt sikeres megvalósítása nyomán, a beavatkozások következtében a meglévő humán és más közösségi erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a térség életében.
 
2019. január
 
Megvalósultak a közösségi interjúk (32 fő részvételével), melyek összesítése elkészült. A mérföldkő lezárulásáig 107 online kérdőív került kitöltésre. A közösségi beszélgetések is megvalósultak. Együttműködési megállapodások is aláírásra kerültek.
 
 
 
2019. február
 
Elkészült a mérföldkőhöz kapcsolódó helyi cselekvési terv, megalkotásra került a kapcsolódó rendezvénynaptár. A rendezvénynaptárban 2018-ra, 2019-re és 2020-ra azok a rendezvények lettek feltüntetve, amik a projekt keretében kerülnek elszámolásra. A megújított közművelődési rendeletek is elkészültek. A TSZ kötési feltételként meghatározott indikátorok felülvizsgálata a helyi cselekvési terv alapján megtörtént, abban módosulás nem volt.
 
 
 
2019. május
 
Az eltelt időszakban a következő események történtek a projektben:
Megvalósultak a közösségi interjúk, a közösségi felmérés keretében online kérdőívek kerültek kitöltésre. Közösségi beszélgetések zajlottak minden településen.
Együttműködési megállapodások megkötésre kerültek, az együttműködés az intézményekkel folyamatos (részt vesznek a közösségi beszélgetéseken, részt vesznek a rendezvénynaptár kialakításában, a rendezvények szervezésében)
Elkészült a Helyi Cselekvési Terv.
Az elmúlt időszakban megvalósult rendezvények:
Nagyveleg Magyar Kultúra Napja (2019.01.22.).
A közösségfejlesztési folyamatokról információs pontot kialakítottuk.
 
 
 
2019. augusztus
 
Az eltelt időszakban az alábbi rendezvények valósultak meg:
Csór Egészséghét (2019.04.29-05.04.)
Közösségek Hete (2019.05.08.)
Fehérvárcsurgó Közösségek hete (2019.05.07-05.09.)
Moha Közösségek hete (2019.05.11.)
Vakációváró családi nap (2019.05.25.)
A rendezvénynaptárak aktualizálásra kerültek településenként.
A rendezvényeken résztvevők becsült létszáma összesen 687 fő.
Az ECHO Innovációs Műhely szervezésében megvalósult 120 órás közösségfejlesztői képzést az bodajki konzorciumból 3 fő végezte el.
Elkészültek az objektumleírások is.
 
 
 
2020. február
 
Az eltelt időszak főbb eseménye a következő volt:
Fehérvárcsurgó Adventi esték (2019.12.22.) A rendezvényen résztvevők létszáma összesen 93 fő.
A projekt társadalmasítása érdekében PR cikkek jelentek meg.
 
 
2021. február
 
 
A helyi cselekvési terv részét képező rendezvénynaptárok kerültek frissítésre az eltelt időszakban, valamint meghatározásra kerültek a Covid miatt elmaradt programelemek projekt időszakában történő megvalósításának lépéseire.
 
 
 
2021. május-október
 
 
Lebonyolításra kerültek a térségi Disputa és DEEP programok, valamint a projekt folyamatos előrehaladási célját szolgáló fórumok.
 
 
 
2021.10.31.
 
 
A projekt fizikai magvalósítása lezárult, a záró beszámoló és elszámolás benyújtásának folyamata elindult.
 
Eredménybeszámoló
 
 
 
A pályázat keretei között a Magyar Műemléki Topográfia Nonprofit Kft. helytörténeti tanulmányokat készített, valamint az épített örökséghez kapcsolódó objektumok tudományos leírását végezte.
 
A projekt során folyamatosan készülő műhelytanulmányok itt érhetők el:
 
Töredékek Bodajk múltjából
Az ötvenes évek Bodajk környékén
Töredékek Csór múltjából
Fehérvárcsurgó története 1914-ig
 
 
Bodajk épített öröksége
Csór épített öröksége
Fehérvárcsurgó épített öröksége
Iszkaszentgyörgy épített öröksége
Moha épített öröksége
Nagyveleg épített öröksége
 
 
Oldal nyomtatása