TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00003
 
 
Projekt címe: A helyi identitás és kohézió erősítése Cece térségében
Kedvezményezett: Echo Innovációs Műhely
Konzorciumi partner:  Cece, Alap, Alsószentiván, Igar, Mezőszilas, Sáregres, Vajta település önkormányzatai
Projekt összköltsége: 30 895 300.- HUF
Projekt befejezése: 2021.10.31.
 
 
 
 
Projekt összefoglalása: 
Jelen projekt célja a helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése Cece térségében. Fejér megye vidéki térségeiben a helyi közösségek fejlesztése, a közösségek kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősödése a fenntartható helyi közösség fontos záloga, mely nélkül a kapcsolódó fejlesztéspolitikai beruházások sem tudják betölteni nélkülözhetetlen társadalomformáló feladatukat. Az aktív, saját sorsáért és a közösségért felelősséget vállaló állampolgárok nélkül nem képzelhető el javuló vidéki életminőség, a helyi értékek iránt elkötelezett emberek nélkül pedig nem alakulhat ki társadalmi kohézió. Mindez a társadalmi felzárkózási politikának is fontos eszköze, a közösségi munka hatására az érintett közösség tagjai is együttműködnek a problémák megoldásában. A projekt közvetlen célja Cece térségében (Cece, Alap, Alsószentiván, Igar, Mezőszilas, Sáregres, Vajta) olyan közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása valamint a folyamatokat támogató szervezeti, technikai, módszertani és humánerőforrás fejlesztés, mely beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, erősödik a helyi civil társadalom, segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a társadalmi aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, térséghez való kötődés. A projekt során közösségi részvétellel megvalósuló felmérés és tervezés után megalkotásra kerül a helyi cselekvési terv és a rendezvénynaptár, megújításra kerül a helyi esélyegyenlőségi program, a közművelődési rendelet és egyéb stratégiai dokumentum is. A helyi cselekvési terv alapján 36 hónapon keresztül zajlanak a célterület lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események, programok a közművelődési, muzeális, könyvtári, intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével. A projekt során létrehozunk egy közösségi információs pontot, a ponthoz és a térségi közösségfejlesztő tevékenységekhez kapcsolódóan egy főállású térségi közösségfejlesztő is alkalmazásra kerül 36 hónapon keresztül. A projekt képzéseket biztosít a közösségfejlesztési folyamatban érintett lakosok, szakemberek, civil szervezeti vezetők és a döntéshozók számára ennek részeként 5 fő részére 120 órás közösségfejlesztő képzést biztosítunk, 20 fő aktív lakos számára 30 órás állampolgári részvétellel kapcsolatos érzékenyítő és módszereket, technikákat átadó tréninget szervezünk. A projekt során a helyi nyilvánosság fórumainak fejlesztése is megtörténik, ennek részeként helyi, illetve térségi közösségi média felületeket (Facebook, instagram stb.) fejlesztünk és moderálunk, közösségi hírleveleket adunk ki, lakossági interakciókra alkalmas honlapot alakítunk ki az akcióterületet lefedve, melyek tartalomszerkesztésében részt vesznek majd a lakosok is. A helyi cselekvési terv elkészültét követően kötelező feladat a részvételi fórumok elindítása, fejlesztése, illetve működtetése a projekt teljes időtartamában, az első évben négy, a továbbiakban évente legalább két alkalommal. Fontos szempont a meglévő együttműködések és partnerség megléte, ennek hiányában az eredményesség érdekében az együttműködések megteremtése az ágazatok és intézményeik között. Ennek érdekében a projekt mellé ún. támogatói csoportot szervezünk az intézmények, szervezetek részvételével. A támogatói csoport negyedévente ülésezik, összesen 14 alkalommal a projekt során. A fiatalok állampolgári és vitakultúrájának fejlesztésére a projekt során két alkalommal a célterületre kiterjedően helyi/térségi disputa vitaversenyt szervezünk, a cselekvési terv elfogadását követően minden tavasszal megszervezésre kerül a közösségek hete programsorozat (3 alkalommal), minden ősszel pedig a helyi demokrácia hete programsorozat (3 db) is. A projekt által érintett térség közösségi tevékenységének, helytörténetének feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele kötelező feladat a projektben, ennek érdekében összesen 3 helytörténeti tanulmányt készítünk és publikálunk a projekt alatt. A projekt során a helyi identitás és a közösségi összetartozás fejlesztése érdekében a helyi közösséget és településeket bemutató, on-line megosztható rövid videofilmeket készítünk (5 db). A közösségfejlesztési folyamat megvalósítása során a projekt folyamatosan együttműködik a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt megvalósítóval, mentoraival, tudásmegosztó fórumaival. A projekt sikeres megvalósítása nyomán, a beavatkozások következtében a meglévő humán és más közösségi erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a térség életében.
 
2018. július
 
Megvalósultak a közösségi interjúk (30 fő részvételével), melyek összesítése elkészült. A mérföldkő lezárulásáig 62 online kérdőív került kitöltésre.
Közösségi beszélgetések folyamatosan zajlanak a projektben. Együttműködési megállapodás megkötésre került a cecei Művelődési Házzal.
 
 
 
2018. augusztus
 
A projekt megvalósítása a tervezetten halad, a következő előrehaladások valósultak meg:
Elkészült a helyi cselekvési terv.
Megalkotásra került a kapcsolódó rendezvénynaptár, melyekben a 2018-ra, 2019-re és 2020-ra vonatkozó rendezvények kerültek meghatározásra.
Az aktuális helyi esélyegyenlőségi programok szintén elkészültek.
A közművelődési rendeletek is megújultak.
A közösségi beszélgetések és a közösségi felmérés eredményeinek összesítése elkészült.
Az indikátorok felülvizsgálata a helyi cselekvési terv alapján megtörtént.
 
 
 
2018. november
 
A projekt megvalósítás kezdete óta a különböző rendezvényeken jelenlévők becsült száma 349 fő volt.
A közösségi felmérés során alkalmazott online kérdőíveket 97 fő töltötte ki, 30 fő vett részt a közösségi interjúkban, és 36 fő vett részt közösségi beszélgetésen.
A „Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma” összesen 512 fő.
 
 
 
2019. február
 
Eltelt időszak legfontosabb rendezvényei a következők voltak:
Cece Helyi Demokrácia Hete (2018.10.16-17.)
Alsószentiván Nyári dalest (2018.07.08.)
Igar Szent István Király és a magyar államalapítás ünnepe (2018.08.19.)
 
A közösségfejlesztési folyamatokról az információs pont került kialakításra.
 
 
 
2019. augusztus
 
Eltelt időszak legfontosabb rendezvényei a következők voltak:
Cece Nőnapi ünnepi műsor (2019.03.09.)
Közösségi beszélgetés (2019.05.13.)
Alsószentiván Nyári Dalest (2019.07.07.)
Mezőszilas Nemzetközi Néptánc találkozó (2019.07.04-07.09.)
 
Cece és Alap rendezvénynaptára aktualizálásra került. A rendezvényeken résztvevők becsült létszáma összesen 420 fő volt.
Az ECHO Innovációs Műhely szervezésében megvalósult 120 órás közösségfejlesztői képzést a cecei konzorciumból 2 fő végezte el.
Megjelentek a PR cikkek és elkészültek az objektumleírások.
 
 
 
2020. február
 
Eltelt időszak legfontosabb rendezvényei a következők voltak:
Cece Dinnye fesztivál (2019.08.04.)
Alap Kulturális délután (2019.10.05.)
Igar Őszi kavalkád (2019.09.14.)
 
 
A rendezvényeken résztvevők becsült létszáma összesen 579 fő fő.
Az ebben az időszakban is jelentek meg PR cikkek a társadalmasítás érdekében.
 
 
2021. február
 
 
A helyi cselekvési terv részét képező rendezvénynaptárok kerültek frissítésre az eltelt időszakban valamint meghatározásra kerültek a Covid miatt elmaradt programelemek projekt időszakában történő megvalósításának lépéseire.
 
 
 
2021. május-október
 
 
Lebonyolításra kerültek a térségi Disputa és DEEP programok, valamint a projekt folyamatos előrehaladási célját szolgáló fórumok.
 
 
 
2021.10.31.
 
 
A projekt fizikai magvalósítása lezárult, a záró beszámoló és elszámolás benyújtásának folyamata elindult.
 
 
 
A pályázat keretei között a Magyar Műemléki Topográfia Nonprofit Kft. helytörténeti tanulmányokat készített, valamint az épített örökséghez kapcsolódó objektumok tudományos leírását végezte.
 
 
A projekt során folyamatosan készülő műhelytanulmányok itt érhetők el:
 
 
 
 
 
Oldal nyomtatása