Autonómia & Társadalom
 
Az „Autonómia és Társadalom” (Autonomy & Society) folyóirat egy új társadalomtudományi fórum mindazok számára, akik különböző megközelítésekből, nézőpontból kutatják az autonómia fogalmának és intézményeinek szerepét, jelentőségét a
társadalomban, legyen szó közösségekről, foglalkozási csoportokról, településekről, régiókról, nemzetiségekről, nemzetrészekről, sajátos kultúrával rendelkező népcsoportokról.
 
A fogalom – autonómia - sokféle jelentéstartalommal bír a tudományos életben. Különböző diszciplínák használják, de ritkán találkozhatunk olyan írásokkal, amelyekötvözik e megközelítéseket. A társadalmi élet különbözőbb szintjein tapasztalható közösségi magatartások, cselekvések soha nem érthetők meg csak egy szempont alapján, ami esetünkben azt jelenti, hogy a legkülönbözőbb jelentésű „autonómiák” mind hordozzák az adott megnyilvánulások társadalmi, történeti, kulturális hátterét.

Az autonómia fogalmával összefüggésben tapasztalható idegenkedések, gyanakvások, félelmek a legtöbb esetben abból származnak, hogy a fogalomhoz olyan meggyőződések, tartalmak kapcsolódnak, amelyek magukra, a félreértelmezéseket
képviselők hibás történelem és társadalom felfogására jellemzők. A fejlett történelmi szemlélettel rendelkező birodalmak elit csoportjai már az ókorban rájöttek, hogy bizonyos autonómiák biztosítása nem gyengíti befolyásukat a meghódított területeken, hanem épp ellenkezőleg, a stabilitás biztosításának egyik eszköze. Sok esetben ez a felismerés nem született meg, hanem az autonómia megvalósulását célzó folyamatban a kontrol gyengülését látták, amely véleményük szerint politikai instabilitáshoz vezethet. Az utóbbi felfogás korunkban is tapasztalható a társadalom különböző szintjein, intézményeivel kapcsolatban. Nincs tehát arról szó, hogy az autonómia és a társadalom viszonyának kutatása, elemzése ne lenne ma is aktuális.
 
Az „Autonómia és Társadalom” tudományos igényű, multidiszciplináris jellegű folyóirat, amely helyet ad számos diszciplína témával összefüggő írásainak: társadalomfilozófia, társadalomtörténet, kulturális antropológia, néprajz, kulturális örökség, közösségfejlesztés, szociológia, politológia, geopolitika, történeti- és társadalomföldrajz, kulturális földrajz, regionális gazdaságtan, közigazgatás, nemzetközi jog.

A szerkesztők és a szerkesztőbizottság névsorából látható, hogy a folyóirat erősen koncentrál a Kárpát-medence társadalmi, történeti, kulturális viszonyainak alakulására, annak tudományos kérdéseire. Ez azonban nem jelent kizárólagosságot. A folyóirat szívesen lát tematikus irányainak megfelelő írásokat a világ minden tájáról. Meggyőződésünk, hogy a régiónk számára hasznos ismereteket nyújthatnak a más tájakból, kultúrákból érkező tudományos eredmények. Köszönjük, hogy figyelmet szentelt folyóiratunknak, s reméljük, hogy szerzőink között is üdvözölhetjük!

Székesfehérvár, 2021. május
Kulcsár László & Domokos Tamás
 
A folyóirat egyes szerkeszett számai itt érhetők el.
 
Az egyes, DOI azonosítóval ellátott cikkek alább olvashatók:
 
2021. I. szám
 
Garaczi Imre: Az európai társadalom fejlődés folyamatai Bibó István értelmezésében
Ortutay Katalin: Európai autonómiák – Baszkföld (Euskadi)
Szilágyi István: A katalán autonómia folyamat tanulságai a Kárpát-medence számára
Zongor Gábor: Önkormányzatiság és autonómia
Varga Norbert: Tendzin Gyaco, avagy egy autonómia elvesztése? (1945-59)
Krasztev Péter: Egy hosszúra nyúlt békeszerződés: Neuilly, 1919.
 
2022. I. szám
 
Hervainé Szabó Gyöngyvér: Az egyetemi autonómia a globális és regionális közpolitikák ütközésében
Kovács Kálmán Árpád: A protestáns autonómia történetisége
A.Gergely András: Az erőszak archeológiájától az állami uralomig
Szabó Lilla: Hely és identitás. Adalékok a helyi identitás fogalmának értelmezéséhez
Kulcsár László: Egy „elfelejtett hely” – Appalachia – identitásának reprezentációi
 
 
 
 
Oldal nyomtatása